Pre prevádzky

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie služieb rezervačného systému "BeautyClick" (ďalej len „VOP“)

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.beautyclick.sk je spoločnosť 4Ebike s. r. o., so sídlom: Obchodná 559/37A, 811 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 139664/B, IČO: 52 488 918, kontaktné tel. č.: +421948956237, adresa el. pošty: beautyclicksk@gmail.com (ďalej len „Poskytovateľ“) Poskytovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie webovej stránky a rezervačného systému www.beautyclick.sk


I. Úvodné ustanovenia

Poskytovateľ prevádzkuje a spravuje webovú stránku ktorá poskytuje on-line rezervačný systém pre Prevádzky služieb krásy a zdravia. Na svojej internetovej stránke www.beautyclick.sk (ďalej len "Beauty Click"). Poskytovateľ poskytuje službu "Beauty Click" podnikateľom (ďalej len „Prevádzka“) a umožňuje Prevádzke on-line rezervácie termínov , svojich služieb tretími osobami (ďalej len „Zákazník“).


Podnikateľom sa na účely týchto Podmienok používania rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


Zákazníkom sa na účely týchto Podmienok používania rozumie fyzická osoba, spotrebiteľ.


Poskytovateľ poskytuje službu prostredníctvom webového rozhrania Prevádzke, pričom Prevádzka a jeho služby sú na webovej stránke Poskytovateľa vždy zverejnené spolu s jeho obchodným názvom a kontaktnými údajmi: adresa prevádzky, telefonický kontakt.


Tieto Podmienky používania bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Zákazníka.


II. Zodpovednosti Zákazníka a Poskytovateľa

Zákazník potvrdzuje, že sa pred prvým použitím rezervačného systému "Beauty Click" ako aj pred prvou rezerváciou služby prostredníctvom webovej stránky "Beauty Click" alebo pred registráciou a vytvorením užívateľského účtu na stránke www.beautyclick.sk riadne oboznámil s aktuálnym znením Všeobecných podmienok používania, tieto akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať.

Zákazník ktorý si službu prevádzky rezervuje, užíva rezervačný systém "Beauty Click" bezplatne. Poskytovateľ od Zákazníka nevyžaduje žiadne platby za svoje služby a ani za služby Prevádzky, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa.

Zákazník voči Poskytovateľovi prehlasuje a zaručuje sa, že I.) spĺňa podmienky, ak sú tieto pri konkrétnej ponuke služby Prevádzky vyžadované II.) všetky údaje, ktoré poskytuje Poskytovateľovi, či Prevádzke, sú pravdivé, úplné, presné a správne III.) sa pred začiatkom používania webovej stránky "Beauty Click" dôkladne oboznámil s týmito Všeobecnými podmienkami používania, a rovnako i tak so všetkými ďalšími podmienkami, na ktoré je prípadne týmito Všeobecnými podmienkami používania odkazované, že týmto podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi IV.) bude používať webovú stránku "Beauty Click", rezervovať prostredníctvom nej služby Prevádzky, hodnotiť a prípadne vkladať príspevky do diskusií prostredníctvom nie viac ako jedného užívateľského účtu; v prípade oprávneného podozrenia, že Zákazník vytvoril a užíva viac užívateľských účtov, má Poskytovateľ právo tieto účty zablokovať a zmazať; V.) bude prostredníctvom webovej stránky "Beauty Click" rezervovať len toľko služieb Prevádzky, koľko je schopný vo vlastnom mene využiť; v prípade oprávneného podozrenia, že Zákazník zarezervoval jeho potrebe neúmerné množstvo služieb, prípadne vytvoril pre tento účel viac ako jeden užívateľský účet a tým spôsobil alebo mohol spôsobiť škodu Prevádzke, má Poskytovateľ právo jeho účet trvale zablokovať a zmazať VII.) nebude vkladať na stránku "Beauty Click" do diskusie príspevky, ktoré by mali urážlivý, diskriminačný alebo inak nevhodný obsah VIII.) využije všetky dostupné prostriedky, aby Prevádzku včas upozornil alebo ho oboznámil s tým, že termín zerezervovaný prostredníctvom webovej stránky "Beauty Click" nevyužije. Prostredníctvom svojho užívateľského účtu má možnosť v časovom limite stanovenom Prevádzkou svoj termín presunúť alebo zrušiť, berie na vedomie, že časté rušenie zarezervovaných služieb Prevádzky znižuje jeho dôveryhodnosť a preto Poskytovateľ môže kedykoľvek a to aj bez odôvodneného podozrenia, že Zákazník tak koná vedome za účelom poškodenia Prevádzky, na žiadosť Prevádzky užívateľský účet Zákazníka dočasne alebo trvalo zablokovať.

Poskytovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych údajov Zákazníkom a za škodu tým spôsobenú.

Zákazník je povinný pri užívaní webovej stránky"Beauty Click" dodržiavať právne predpisy, je povinný vždy rešpektovať práva Poskytovateľa aj tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva.

Zákazník najmä nesmie I.) užívať webovú aplikáciu "Beauty Click" v rozpore s týmito Podmienkami používania II.) komerčne užívať ktorúkoľvek časť webovej stránky "Beauty Click" spôsobom, ktorý poškodí Poskytovateľa a/alebo Prevádzku III.) získavať prihlasovacie údaje iných Zákazníkov IV.) zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť akúkoľvek súčasť webovej stránky "Beauty Click", alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta webovej stránky "Beauty Click"; v) používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webovej stránky "Beauty Click" alebo Prevádzky. Webovú stránku "Beauty Click" je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov alebo Poskytovateľa, a ktorý je v súlade s jeho určením a technickými možnosťami.

Zákazník sa bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania zaväzuje, že I.) nebude používať webovú stránku "Beauty Click", pokiaľ by jeho použitím zo strany Zákazníka došlo k porušeniu právnych predpisov II.) pokiaľ má menej než 18 rokov, nebude využívať také služby webovej stránky "Beauty Click", u ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov, pričom takéto služby sú identifikované v popise služby so symbolom 18+ alebo iným symbolom rovnakého významu.

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zákazníka, nepravdivosti vyhlásenia, či prehlásenia Zákazníka uvedenom v tomto článku Všeobecných podmienok používania, zodpovedá Zákazník Poskytovateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá Poskytovateľovi v tomto dôsledku vznikne.


III. Podmienky používania Zákazníkom

Zákazník užíva webovú stránku "Beauty Click" bezplatne.

Poskytovateľ od Zákazníka nevyžaduje žiadne platby za svoje služby a ani za služby Prevádzky, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa.

Prevádzka má na webovej stránke "Beauty Click" zverejnenú ponuku svojich služieb s možnosťou online rezervácie v dátume a čase, kedy je možné služby v Prevádzke využiť. Ak sa Prevádzka rozhodne k svojim službám zverejniť aj ceny za služby (napr. v názve služby, v krátkom popise služby, popise služby, popise prevádzky Poskytovateľa, prípadne inou formou), ceny sú vedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Ak má Zákazník záujem zarezervovať si služby Prevádzky prostredníctvom webovej stránky "Beauty Click" zvolí vhodný termín využitia služby Prevádzky, zvolí zamestnanca alebo pracovisko (ak ho Prevádzka uviedola v súvislosti so službou) a vyplní všetky požadované údaje pri rezervácií – meno a priezvisko, telefónne číslo a poznámku (ak ju Prevádzka vyžaduje). Po potvrdení údajov je Zákazníkovi záväzne vytvorený termín v Prevádzke. Zadané údaje je možné meniť pomocou príslušných elektronických funkcií a tlačidiel.

Všetky takto rezervované služby v Prevádzke sa Zákazníkovi zhromažďujú vo svojom užívateľskom účte, do ktorého sa prihlási pomocou prihlasovacích údajov, ktoré zadal pri registrácii na stránke Poskytovateľa (tel. číslo a heslo). Vo svojom užívateľskom účte môže Zákazník svoje termíny prezerať, presúvať alebo rušiť.

Prevádzka môže zarezervované služby Zákazníka presunúť alebo zrušiť prostredníctvom svojho účtu. O presune alebo zrušení termínu Zákazníka Prevádzkou je Zákazník automaticky upozornený prostredníctvom notifikácie formou sms alebo messengera ak si ho zákazník pripojil vo svojom užívateľskom účte.

Zákazník berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s rezerváciou služby prostredníctvom webovej stránky "Beauty Click", ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na prípadné telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ, stiahnutie elektronických aplikácii a iné, si Zákazník hradí sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre Zákazníka.

Prevádzkou je Zákazník automaticky upozornený prostredníctvom upozornenia vo svojom užívateľskom účte na "Beauty Click".


IV. Záverečné ustanovenia

Prístup na stránku "Beauty Click" a používanie "Beauty Click" je pre Zákazníka bezplatné. Zákazník však sám znáša svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a používania webovej stránky"Beauty Click".sk (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné), ktoré si hradí Zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi takýchto služieb pre Zákazníka.

Poskytovateľ nezaručuje neprerušený prístup na webovú stránku, ani bezpečnosť a bezchybnosť "Beauty Click". Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Zákazníkom pri realizácii prístupu a užívaní "Beauty Click", vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát uverejnených na stránke "Beauty Click", škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webovej stránky "Beauty Click", počítačovými vírusmi, škodou v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam Zákazníkov, či škody vzniknuté v súvislosti s využitím informácií zverejnených na stránke "Beauty Click". Kliknutím na niektoré odkazy na stránke "Beauty Click" môže dôjsť k opusteniu stránky "Beauty Click" a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka na stránku "Beauty Click". Zákazník nesie zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom Zákazníka do webovej stránky "Beauty Click" alebo systému, ktorý realizuje prenos z aplikácie "Beauty Click" tretím osobám.

Poskytovateľ poskytuje službu "Beauty Click" Prevádzkam a nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky, či závadnosť obsahu alebo vzhľadu materiálov zverejňovaných Prevádzkami na stránke "Beauty Click". Poskytovateľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť materiálov zverejňovaných na stránke "Beauty Click", ani za prípadné nekalosúťažné konanie Prevádzok prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo porušenie osobných alebo autorských práv.

Webová prezentácia iných objektov, na ktoré internetové stránky Poskytovaateľa www.beautyclick.sk odkazujú, nie sú pod kontrolou Poskytovateľa a Poskytovateľ nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Poskytovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom internetových stránok www.beautyclick.sk.

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s webovou stránkou Poskytovateľa sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a užitie stránky "Beauty Click" realizované. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení Všeobecných podmienok používania neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Poskytovateľ môže znenie týchto Všeobecných podmienok používania meniť alebo dopĺňať. Poskytovateľ bude informovať Zákazníkov ako aj Prevádzky na stránke Poskytovateľa prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Všeobecných podmienok používania mohli Zákazníci ako aj Prevádzky bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Nové Všeobecné podmienky používania nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na stránke Poskytovateľa a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie a v prípade objednávok sa budú aplikovať na objednávky zaslané po nadobudnutí účinnosti. Vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné podmienky používania, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Tieto Všeobecné podmienky používania sú platné a účinné od 1.05.2022


Obchodné podmienky

Časť I. Používanie rezervačného systému Beautyclick.sk

I. Úvodné ustanovenia

1. Znenie tejto časti obchodných podmienok je v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“).

Poskytovateľ služby rezervačného systému www.beautyclick.sk

4Ebike s. r. o.

Obchodná 559/37A, 81106 Bratislava, Slovenská republika

Reg.: Okresný súd Bratislava I, č. z. 139664/B

IČO: 52488918

DIČ: 2121073097


Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovensko

Číslo účtu: 1602222000/1111

IBAN: SK84 1111 0000 0016 0222 2000

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

2. Táto časť obchodných podmienok upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom služby rezervačného systému www.beautyclick.sk a podnikateľom (právnickou osobu alebo fyzickou osobou - podnikateľom), ktorý uzatvára Zmluvu s Užívateľom služby www.Beautyclick.sk (ďalej len „Prevádzka") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na www.beautyclick.sk (ďalej len „Beautyclick").

3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

II. Informácie o službe Beautyclick

1. Poskytovateľ poskytuje Prevádzke webovú stránku www.Beautyclick.sk, ktorej účelom je vytváranie online rezervácií zákazníka na presné dátumy a časy služieb Prevádzky a vytváranie online rezervácií Prevádzkou.

2. Prevádzka uzatvorí Zmluvu s Poskytovateľom vyplnením a odoslaním registračného formuláru prostredníctvom webového rozhrania na webovej stránke Poskytovateľa.

3. Cena za používanie a platobné podmienky webovej stránky www.Beautyclick.sk sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa a závisia od zvoleného modelu služby, jej rozšírení a príslušenstve, ktoré umožňuje Prevádzkovateľ pri výbere Prevádzkou.

4. Cena za používanie webovej stránky www.beautyclick.sk je zverejnená: https://beautyclick.sk/home/infoacena

5. Cena za používanie služby Poskytovateľa, jej rozšírenia, sú uvedené vrátane DPH.

III. Cena za používanie služby Beautyclick a platobné podmienky.

1. Cena a zoznam dostupných funkcií ktorú Prevádzka zaplatí za užívanie služby Beautyclick, je vždy aktuálne uvedená v cenníku tu: https://beautyclick.sk/home/infoacena
Platbu Prevádzka uskutoční cez platobnú bránu TrustPay, ktorá je vedená spoločnosťou: Trust Pay, a.s., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovensko

2. Cena za sms notifikácie ( automaticky zasielané správy o rezervovanom termíne ktorý vytvorila Prevádzka alebo Zákazník, pripomienka o čase termínu služby, všetky zmeny rezervovaného termínu či zrušenie termínu, pripomienka zákazníkovi napísať hodnotenie Prevádzky) sú odosielané sms bránou O2 Slovakia s.r.o, a sú spoplatnené cenou 0,04 eur s DPH (cena 1 sms).

Zoznam odosielaných notifikácií platný od 11.12.2022

a) Zápis zákaznika Prevádzkou do systému beautyclick.

b) Pripomienka termínu zákazníkovi prevádzky.

c) Žiadosť zákazníka napísať Prevádzke recenziu.

d)Potvrdenie termínu ak má salón túto funkciu zapnutú.


Podrobné informácie o notifikáciach

a) Každému novému zákazníkovi, ktorého Prevádzka zapíše do systému Beautyclick, príde sms s oznámením že bol Prevádzkou (názov) objednaný , dátum, čas objednávky, a výzva nabudúce sa objednajte sami tu: (web link ) odkaz otvorí kabinet beautyclick zákazníka (login- tel. číslo a jeho heslo) 

* zákazník bol vami zaregistrovaný do systému Beautyclick, a sms o tomto procese príde každému zákazníkovi iba 1x (jednorázovo)

b) Pripomienka termínu je odoslaná 6 hodín pred každým termínom a je to notifikácia ktorá chodí stále pri každej rezervácií. 

c) Žiadosť napísať Vám recenziu príde po návšteve vašej prevádzky zákazníkovi maximálne 2x.

 Ak vám tento zákazník napíše recenziu bude odoslaná 1 sms, ak vám recenziu nenapíše ani na druhé vyzvanie, sms mu viac neposielame.

d) Ak má prevádzka zapnuté potvrdzovanie objednávok zákazníka, sms o potvrdení požadovaného termínu príde vždy ak  sa zákazník objedná cez rezervačný systém beautyclick a čaká odpoveď / potvrdenie termínu Prevádzkou.

e) Notifikácie Prevádzke formou sms neposielame.

g) Niektoré notifikácie sú zasielané pomocou Viber a Messenger

f) Ak využijete funkciu zrušiť viac termínov naraz z dôvodu choroby a podobne, notifikácie budú odoslané vašim zákazníkom, a bude im ponúknutý iný najbližší voľný termín ktorý je vo vašom kalendári označený ako dostupný.

Pridávať, uberať alebo meniť sms notifikácie podľa želania Prevádzky nie je možné, nakoľko je rezervačný systém a notifikácie s ním spojené, nastavený pevne. Používaním rezervačného systému Beautyclick, tento fakt Prevádzka berie na vedomie a súhlasí.

Poskytovateľ môže kedykoľvek odpojiť funkciu bezplatného posielania notifikácií na Viber alebo Messenger ak zo strany týchto služieb dôjde k zmene podmienok užívania služieb messenger bot (facebook - meta) a Viber bot, k ich spoplatneniu alebo technickým poruchám. Poskytovateľ bude hľadať inú alternatívu posielania bezplatných notifikácií. V čase kým nebude nájdená alternatíva, budú notifikácie zasielané formou sms (0,04 eur).

Vyúčtovanie za spotrebované Prevádzkou sms bude vykonané každý prvý deň v kalendárnom mesiaci, a faktúra bude zaslaná na emailovú adresu ktorú Prevádzka uviedla pri vyplnení registračného formulára na stránke www.beautyclick.sk

Faktúru za sms je potrebné uhradiť cez platobnú bránu TrustPay, o čom bude prevádzka informovaná upozornením vo svojom užívateľskom kabinete v odseku / Moja prevádzka. Uskutočniť platbu je potrebné cez tlačítko "Platby" a "Zaplatiť".

Doba splatnosti faktúry za spotrebované Prevádzkou sms je 7 kalendárných dní. Počet spotrebovaných sms je počítaný automaticky systémom beautyclick. V prípade nezaplatenia faktúry za spotrebované sms Prevádzou, si Poskytovateľ vyhradzuje právo dočastne alebo na vždy účet prevádzky zablokovať, a zmenožniť mu tak používať služby rezervačného systému www.Beautyclick.sk, pričom Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené zmenožnením užívať systém www.beautyclick.sk nakoľko Prevádzke vznikol voči Prevádzkovateľovi dlh.

Po zaplatení faktúry za spotrebované sms, bude Prevádzke obnovený prístup k všetkým funkciám rezervačného sytému www.beautyclick.sk do 7 pracovných dní od doručenia potvrdenia o zaplatení Prevádzkovateľovi.

Trvalé zablokovanie účtu Prevádzky bude vykonané iba v prípade neuhradenia faktúry za spotrebované sms.

bezplatné notifikácie ( automaticky zasielané správy o rezervovanom termíne ktorý vytvorila Prevádzka alebo Zákazník, pripomienka o čase termínu služby, všetky zmeny rezervovaného termínu či zrušenie termínu, pripomienka zákazníkovi napísať hodnotenie Prevádzky) sú vykonané automaticky a zadarmo iba v prípade že zákazník pripojil Viber messenger alebo Facebook (Meta) messenger vo svojom používateľskom účte. Prevádzkovateľ www.beautyclick.sk nenesie zodpovednosť za správne fungovanie Viber messenger alebo Facebook (Meta) messenger nakoľko nemá prístup k ich funkciám a tieto služby sú intregrované dodatočne na stránku www.beautyclick.sk , Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť používanie týchto messengerov nakoľko podmienky používania messengerov pre Používateľa môže Viber a Facebook messenger taktiež kedykoľvek zmeniť či spoplatniť.

3. Mesačný poplatok 24,40 eur s DPH za služby www.beautyclick.sk je platná od 11.12.2022 pre Prevádzky, ktoré zaregistrovali svoju Prevádzku v uvedenom dátume a uskutočnili platbu za službu www.beautyclick.sk v plnom rozsahu. Platba je mesačná, a umožnuje používať služby Beautyclick neobmedzene a neobmedzenému množstvu zamestnancov Prevádzky, pričom sú poplatky za sms notifikácie spoplatnené zvlášť cenou 0,04 eura s DPH ktoré budú účtované každý prvý deň v kalendárnom mesiaci.


Práva a povinnosti Poskytovateľa a Prevádzky

1. Poskytovateľ zodpovedá za technický stav webovej stránky www.beautyclick.sk v rozsahu uvedenom na svojej webovej stránke a je povinný robiť náležité technické opatrenia, ktoré umožnia Prevádzke plnohodnotne používať jeho služby.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za obdobie, kedy Prevádzka riadne, správne a včas vo svojom účte nezadá svoje identifikačné údaje, údaje pre fakturáciu a údaje a dáta nevyhnutné pre riadne a správne fungovanie online rezervácií služieb Prevádzky zákazníkom – služby, trvanie služieb, popisy služieb, prípadne zamestnancov, ktorí služby v Prevádzke vykonávajú a Poskytovateľ z tohto dôvodu nesprístupní služby Prevádzke pre online rezervácie služieb zákazníkom.

3. Poskytovateľ môže ale nemusí, upozorniť Prevádzku aby tieto údaje doplnil alebo zadal správne. Poskytovateľ upozorní Prevádzku telefonicky alebo elektronicky na telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty, ktoré zadala Prevádzka pri registrácii.

4. Poskytovateľ môže prostredníctvom svojej internetovej stránky www.beautyclick.sk krátkodobo zvýhodniť podmienky pre Prevádzky v rámci kampane, kde presne definuje podmienky pre obdobie, v ktorom sa Prevádzka zaregistruje a beautyclick bude za takto definovaných podmienok používať. Zvýhodnenie podmienok sa týka najmä ceny za služby, splatnosti vystavených faktúr a podobne.

5. Poskytovateľ môže neaktívne profily Prevádzky deaktivovať. Dlhodobo neaktívnym profilom Prevádzky je profil, do ktorého sa od aktivizácie Poskytovateľom Prevádzka neprihlásil viac ako 14 dní.

6. Poskytovateľ môže registráciu Prevádzky, ku ktorej nie je priradený alebo vytvorený žiadny profil viac ako 14 kalendárnych dní vymazať.

7. Poskytovateľ vždy upozorní Prevádzku, že k jeho registrácii nie je priradený alebo vytvorený profil mailom alebo telefonicky.

8. Zmeny v cenách za používanie Beautyclick sú vždy platné pre nové zaregistrované Prevádzky.

9. Informácie o prevádzke, službách, trvaní služieb, služby vykonávajúcich zamestnancoch a cenách uvedených na internetovej stránke www.beautyclick.sk sú informáciami, ktoré poskytuje Prevádzka, Poskytovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť. Vzhľadom na to, že služby (ktoré si rezervoval zákazník Prevádzky) uverejnené Prevádzkou na stránke www.beautyclick.sk sú dodávané priamo Prevádzkou, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za včasné dodanie alebo kvalitu dodaných služieb Prevádzkou. Zákazník Prevádzky je povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady služby, ktoré si zarezervoval a reklamácie či sťažnosti týkajúce sa týchto služieb uplatňovať priamo u Prevádzky.

10. Prevádzka ako dodávateľ služby (ktorú si zarezervoval zákazník Prevádzky) je plne zodpovedná za: poskytnutie služby zákazníkovi, za ich kvalitu a rozsah plnenia, za naplnenie práv zákazníka vyplývajúcich z online rezervácie služby Prevádzky, za pravdivosť a úplnosť ponuky služieb zverejnenej v beautyclick a za plnenie všetkých práv zákazníka a povinností vo vzťahu k zákazníkovi v súvislosti so službou (ktorú si zákazník Prevádzky zarezervoval online) vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

11. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti s využitím služby Prevádzky.

12. Prevádzka sa nesmie prostredníctvom stránky www.beautyclick.sk domáhať u zákazníka Prevádzky citlivých informácii alebo osobných údajov (adresa trvalého pobytu zákazníka, rodné číslo zákazníka, príslušnosť zákazníka k etniku, rase, náboženstvu, svetonázoru, politickej príslušnosti, zdravotnom stave zákazníka, pohlavnom živote a.i., na ktoré sa vzťahuje §13 Zákona 122/2013 Z.z), okrem informácii a osobných údajov zákazníka, ktoré zákazník poskytol Poskytovateľovi pri registrácii, kde zákazník vyjadril svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre informačné systémy.

13. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť spustenie registrácie Prevádzky podľa svojho uváženia.

14. Prevádzka súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže zverejniť ponuku služieb Prevádzky, obchodné meno alebo názov prevádzky spolu s vizuálnymi materiálmi, ktoré poskytla Prevádzka pri registrácii na sociálnych sieťach.

15. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nezverejní také informácie a taký obsah na sociálnych sieťach, ktorý by mohol Prevádzke spôsobiť škodu.

16. Poskytovateľ súhlasí, že Prevádzka môže na svojej stránke na sociálnych sieťach zverejniť všetky informácie v súvislosti spoužívaním Beautyclick.

17. Prevádzka sa zaväzuje, že zverejnené ceny za využívanie jeho služieb zákazníkom sú vrátane DPH.

18. Prevádzka je povinná uchovávať prístupové údaje (heslo) slúžiace k správe a editácii svojho profilu takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu. V prípade poskytnutia údajov tretím osobám , nenesie Poskytovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.

Odstúpenie od zmluvy zo strany prevádzky

1. Prevádzka nie je viazaná služby Poskytovateľa používať v presne definovanom období. Z odstúpenia od Zmluvy nevyplývajú žiadne sankcie a ani poplatky.

2. Prevádzka odstúpenie od Zmluvy oznámi Poskytovateľovi písomnou formou, výhradne len mailom na adresu beautyclicksk@gmail.com

3. Poskytovateľ zruší službu Prevádzke na základe odstúpenia od Zmluvy k prvému dňu nasledujúceho fakturačného obdobia po fakturačnom období, v ktorom Prevádzka požiadala o zrušenie služby ak sa nedohodnú inak.

Autorské práva

1. Prevádzkovateľ je vlastníkom webovej stránky www.beautyclick.sk. Webová stránkaa rezervačný systém beautyclick.sk je autorským dielom i databázou v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon, v platnom a účinnom znení. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k webovej stránke www.beautyclick.sk. Obsah webovej stránky www.beautyclick.sk, stránku www.beautyclick.sk nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil Prevádzkovateľ vopred svoj súhlas.

www.beautyclick.sk si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny aké uzná za vhodné.

Prípadne reklamácie služieb Beautyclick musí Prevádzka písomne oznámiť Poskytovateľovi na emailovú adresu beautyclicksk@gmail.com, Poskytovateľ odstráni nedostatky do 30 pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti od Prevádzky, a to iba v prípade, ak bude technicky možné nedostaky odstrániť v rozsahu akom žiada Prevádzka.

Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Rozumiem